Batko Machines Klantbeoordelingen met ekomi.nl

Algemene voorwaarden

Inhoud

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van verkoper en op elke op afstand tot stand gekomen overeenkomst tussen verkoper en de koper.
 2. De algemene leveringsvoorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten voor reparatie, onderhouds- en installatiewerkzaamheden.
 3. Voor zover van toepassing zal in deze voorwaarden voor het begrip machines worden verstaan: apparaten, geleverde installaties, machinetoebehoren, onderdelen en vergelijkbare goederen in de ruimste zin des woords.
 4. Bij het sluiten van een overeenkomst wordt afstand gedaan van andersluidende voorwaarden zodat deze geen deel uitmaken van de overeenkomst. Slechts schriftelijk kan worden afgeweken van bedingen die voorkomen in deze voorwaarden. Indien de verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk de toepassing van algemene of bijzondere voorwaarden van de koper aanvaardt, blijven de huidige voorwaarden aanvullend van toepassing.
 5. Voor het sluiten van de overeenkomst op afstand of van de overeenkomst buiten de verkoopruimte worden deze algemene voorwaarden aan koper beschikbaar gesteld al of niet elektronisch.

2. Aanbiedingen, montage en ingebruikstelling

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van verkoper en op elke op afstand tot stand gekomen overeenkomst tussen verkoper en de koper.
 2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de koper het aanbod aanvaardt door middel van een betaling of door order verstrekking van de koper richting verkoper. Verkoper bevestigt bij de overeenkomst op afstand onverwijld per e-mail de ontvangst en aanvaarding van het aanbod door de koper.
 4. Verkoper is niet aansprakelijk voor fouten en afwijkingen van afbeeldingen en vermeldingen van alle technische specificaties, maten en gewichten.
 5. In de verkoopprijzen zijn geen kosten voor ingebruikstelling en/of montage berekend, tenzij dit in de opdrachtbevestiging of factuur staat vermeld of anders schriftelijk is overeengekomen.

3. Eigendomsoverdracht

De eigendomsoverdracht van de goederen heeft slechts plaats na de volledige betaling van de overeengekomen prijs door de koper. Zolang de prijs niet in zijn geheel is betaald, is de koper niet gerechtigd om over de goederen te beschikken, met name kan hij ze niet in pand geven of ze aan een derde verkopen of ze aan een derde ter beschikking stellen in welke vorm en ten welke titel ook. De koper kan de goederen evenmin omvormen, vervreemden, overdragen en/of bezwaren.

4. Levering

 1. Op basis van acceptatie van de offerte van de verkoper stemt de koper in dat het transport van de goederen uitgevoerd wordt door een transporteur erkend door de verkoper.
 2. De leveringswijze wordt enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet.
 3. De opgegeven leveringstijden zijn informatief. verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging in het transport.
 4. Overschrijding van de levertijd geeft geen recht op annulering van de order noch tot weigering van ontvangst c.q. betaling der goederen noch op enigerlei schadevergoeding. In geval van overmacht zoals natuurrampen, oorlog, maatregelen van overheidszijde, materiaal schaarste, stagnatie, verkeersstremming, staking of uitsluiting, hebben wij de keuze uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst voor zover deze niet is uitgevoerd vervallen c.q. nietig te verklaren. Aansprakelijkheid voor gevolgschade, in welke vorm dan ook, wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 5. De verwachtte leverdatum, vervoersvoorwaarden, aantal aanbiedingen op afleveradres, wat te doen bij ‘onbestelbaar’ of niet aannemen door koper van de bestelde producten is volgens de verkoper aan koper medegedeeld nadat de betaling is binnengekomen. Hierbij gelden onze ‘leveringsvoorwaarden pakket- en palletzendingen’.
 6. ·De goederen worden steeds vervoerd op risico en kosten van de koper.
 7. De overdracht van risico voor beschadiging, vernieling en verdwijning met betrekking tot de goederen, gaat over op het ogenblik van de verzending en ingeval de koper akkoord gaat met het verzendingsaanbod en derhalve instemt de goederen te verzenden.

5. Garantie

 1. De verkoper garandeert de geleverde materialen overeenkomstig de garantiebepalingen van de betreffende fabrikant / leverancier. De garantietermijn is:
  Constructie: 1 jaar
  Motor: 1 jaar
  Frequentieregelaar: 1 jaar
  Lagers: 2 jaar
 2. Garantie geldt in die gevallen waarbij door ondeugdelijke constructie en/of fabricage gebrek is ontstaan mits er sprake is van kundige omgang met het geleverde. Normale slijtage is hiervan uitgesloten.
 3. Alle onderdelen die naar aanleiding van een gebrek moeten worden vervangen zoals in voorgaande regel staat vermeldt zullen kostenloos worden vergoed mits het gebrek terstond wordt gemeld zoals beschreven onder “gebreken”.
 4. Alle goederen voor een reparatie of garantiebehandeling dienen zonder kosten en voor risico koper aan verkoper te worden gezonden.
 5. De garantietermijn wordt gekort wanneer machines of goederen worden gebruikt in ploegendiensten.
 6. Verkoper staat niet in voor de deugdelijkheid van het product indien de koper de door verkoper of fabrikant gegeven aanwijzingen of voorschriften zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing behorende bij het product niet of niet behoorlijk naleeft.
 7. Garantie geldt niet bij plaatsing van de machine in werkplaatsen of gebouwen waar het tochtig, vochtig is of kan vriezen.
 8. Garantie geldt niet als koper zonder kennisgeving producten retour stuurt.
 9. Door het verstrijken van diens garantietermijn eindigt elke verplichting tot vrijwaring, elke aansprakelijkheid en elke verplichting van de verkoper tegenover de koper.
 10. Mocht de koper gedurende de garantietermijn eventuele herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande toestemming van de verkoper verrichten of door anderen laten verrichten, waaronder valt bijvoorbeeld demontage van de motor, verwijderen of veranderen van het aandrijfwiel of andere wielen danwel fabrieksinstellingen wijzigen, of niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoen, dan vervalt onmiddellijk deze garantiebepaling.
 11. Roest is uitgesloten van garantie bij machines die zijn gemaakt van onbehandeld blankstaal.
 12. De koper heeft niet het recht betaling te weigeren op grond dat de verkoper haar garantiebepalingen niet, nog niet of niet ten volle zijn nagekomen. Ter zake van door de verkoper uitgevoerde werken, herstelling of revisiewerkzaamheden wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is de verkoper  alleen gehouden tot nakoming binnen Nederland van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen.
 13. De verkoper zal nimmer aansprakelijk zijn voor gevolgschade in welke vorm dan ook zoals schade door vertragingen, bedrijf- of productiestagnatie en storingen.

6. Herroeping

 1. Bij aankoop van producten en/of diensten heeft de koper het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een periode van veertien dagen, te rekenen vanaf de dag van ontvangst van het product door of namens de koper of te rekenen vanaf het aangaan van de overeenkomst indien het een dienst betreft. Herroeping dient te geschieden met invulling en retourzending van het modelformulier dat te allen tijde bij verkoper opgevraagd kan worden.
 2. De koper heeft het recht van herroeping uitsluitend indien de betreffende producten compleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn en in originele verpakking teruggezonden kunnen worden. Wanneer de koper het product reeds ontvangen heeft dan wacht verkoper met terugbetalen, totdat het product terug ontvangen is. De koper heeft aangetoond dat hij het product heeft teruggestuurd.
 3. Indien de koper van zijn recht op herroeping gebruikt maakt dan zal hij het product met toebehoren en in originele staat en in originele staat en verpakking aan verkoper terugzenden conform instructies van verkoper.
 4. Indien de koper van zijn recht op herroeping gebruik maakt, dan komen alle kosten voor verzending van de retourzending voor de rekening van de koper. Het retourneren inclusief transport van de goederen vindt plaats onder risico van koper.
 5. De koper heeft het recht op herroeping niet indien het product speciaal voor de koper is gemaakt, indien verkoper reeds met de uitvoering van de dienst een begin heeft gemaakt, indien de prijs van de zaken gebonden is aan fluctuaties op de financiële markt waarop Verkoper geen invloed heeft of indien zaken duidelijk persoonlijke aard zijn. Indien de koper een bedrag heeft betaald, dan zal bij herroeping Verkoper dit volledige bedrag tot dan toe, exclusief verzendkosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, aan de koper terugbetalen. Indien koper slechts een deel van de bestelling terugstuurt, wordt alleen dat deel terugbetaald.

7. Gebreken

 1. De koper moet zo spoedig mogelijk na levering van producten of uitvoering van diensten, doch uiterlijk binnen 48 uur, onderzoeken of verkoper de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Elke vergissing begaan door de Verkoper, met betrekking tot de goederen geleverd door de verkoper (zoals een vergissing in aantal of hoeveelheid) dient uiterlijk binnen de 48 uur na de levering door de koper te worden meegedeeld aan de verkoper.
 2. De koper dient elk zichtbaar gebrek met betrekking tot de geleverde goederen, alsook elk zichtbaar gebrek in de geleverde diensten, aan de verkoper  mee te delen bij aangetekend schrijven binnen 48 uur na de levering van de goederen of het verlenen van de diensten. Bij gebreke hieraan kan de koper zich niet meer op dit gebrek beroepen.
 3. Elk verborgen gebrek moet door de koper worden gemeld aan de verkoper  ten laatste binnen de 8 dagen na de levering ervan. Bij gebreke hieraan kan de koper zich niet meer op dit gebrek beroepen.
 4. De levering geldt als deugdelijk indien niet tijdig wordt geklaagd.
 5. Indien reclame ingewilligd wordt kan naar onze keuze het goed voor rekening verkoper hersteld worden, dan wel tot vervanging van de goederen worden overgegaan, waarbij de vervoerskosten voor rekening en risico koper zullen komen. Alle goederen voor een reparatie of garantiebehandeling dienen zonder kosten voor verkoper en voor risico koper aan verkoper te worden gezonden.
 6. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan machines, gebouwen, goederen of personen zowel direct als indirect.
 7. De verkoper zal nimmer aansprakelijk zijn voor gevolgschade in welke vorm dan ook zoals schade door vertragingen, bedrijf- of productiestagnatie en storingen.
 8. De verkoper is in geen geval gehouden aan de koper een vergoeding te betalen De verkoper zal nimmer aansprakelijk zijn voor gevolgschade in welke vorm dan ook zoals schade door vertragingen, bedrijf- of productiestagnatie en storingen.
 9. De koper vrijwaart de verkoper van iedere aanspraak of claim van derden.
 10. Elke aansprakelijkheid zal beperkt zijn tot de waarde van de gekochte goederen.
 11. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is verkoper niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens de uitvoering van werkzaamheden.

8. Retourneren

 1. Retour voorwaarden zie ‘retour-voorwaarden’.
 2. Retourzendingen zijn altijd op risico en kosten van de koper.

 

9. Diverse bepalingen

 1. De verkoper behoudt zich het recht voor de bestellingen te annuleren, zonder vergoeding, wanneer overmacht de normale uitvoering ervan in het gedrang brengt. Worden uitdrukkelijk beschouwd als gevallen van overmacht: stakingen, transport tekort, brand, overstroming, schade aan materiaal, oproer, oorlog, epidemie, ongeval, ofwel bij de verkoper ofwel bij één van haar leveranciers, ongeacht de oorzaak hiervan. Deze opsomming is niet limitatief.
 2. Onder overmacht zijn alle omstandigheden inbegrepen die onafhankelijk van de wil van de verkoper geschieden ook al waren deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst te voorzien en die het tijdig nakomen van de overeenkomst in de weg staan.
 3. De verkoper behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.
 4. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het monteren van de aankoop.
 5. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum.
 6. Ingeval een verkoop ingevolge een fout of tekortkoming van de koper geheel of gedeeltelijk verbroken wordt zal de koper ter vergoeding van de gemaakte kosten en de gederfde winsten een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 30% van het bedrag van de verbroken verkoop of gedeelte ervan en dit onverminderd de kosten die de Verkoper dient te maken om de goederen weer in haar bezit te stellen en opnieuw in hun oorspronkelijke staat te brengen.
 7. In geval van betwisting is uitsluitend de uitspraak van de rechtbank bindend.
 8. Indien een frequentieregelaar wordt geaccepteerd door de koper gelden de ‘voorwaarden en gebruik frequentieregelaar’ tot de frequentieregelaar.

10. Nederlands recht

 1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen verkoper  en koper, invordering in geval van niet-betaling daaronder begrepen, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechterlijke instantie in het arrondissement waar verkoper is gevestigd, tenzij op grond van dwingenrechtelijke regels van Nederlands procesrecht een andere Nederlandse rechter bevoegd is

11. Slotbepaling

 1. Verkoper is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd. Bij wijziging in de algemene voorwaarden gedurende de looptijd van een aanbod prevaleert de voor de koper meest gunstigste bepaling.

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden pakket- en palletzendingen

1. Pakket- en palletzendingen:

Koper maakt gebruik pakket- en palletzendingen van PostNL, UPS, DHL of andere vervoerders. Deze vervoerders hanteren specificaties voor het uitreiken van zendingen en deze zijn: de verwachtte bezorgdag en bezorgtijd, het aantal aflevermomenten, het tekenen voor ontvangst, wat er gebeurt als het aantal aflevermomenten wordt overschreden, retour afzender bij weigering / onbezorgbaar, en worden door de koper aan verkoper medegedeeld nadat de betaling van de koper is ontvangen.

2. Palletzending:

De vervoerder levert uw zending af tot aan de eerste drempel. Dit kan de voordeur zijn maar ook het eerste hek. Indien koper de vervoerder verzoekt de zending verder te zetten dan bovenstaand en als dit mogelijk is, zijn verkoper en vervoerder nimmer aansprakelijk voor schades of claims die hieruit voort kunnen vloeien.

Retourvoorwaarden

 1. Retourneren van artikelen binnen 14 dagen. Voor uw bestellingen geldt een zichttermijn van 14 dagen vanaf het moment dat de bestelling in u bezit is. Binnen deze termijn mag u, tenzij anders vermeld, het artikel bekijken en beoordelen.
 2. Controleer altijd direct na ontvangst van het artikel of het onbeschadigd en compleet geleverd is. Als dit niet zo is, verzoeken we u vriendelijk zo snel mogelijk, maar toch uiterlijk binnen 24 uur, contact met ons op te nemen om dit te melden. Dit kan per mail.
 3. Bent u niet tevreden over het artikel, dan kunt u het retourneren, tenzij het een artikel betreft waarbij vooraf is aangegeven dat het niet onder het retourrecht valt.
 4. U kunt het artikel retourneren binnen de zichttermijn van 14 dagen, als het artikel compleet en ongebruikt is en wanneer het artikel in de originele en onbeschadigde verpakking zit.
 5. De verzendkosten zijn altijd voor rekening van de koper, tenzij anders aangegeven. Voor een snelle en goede verwerking van het teruggestuurde artikel is het volgende van belang:

 

 • Neem binnen 14 dagen via e-mail contact met verkoper op.
 • Geef aan dat u een product wilt retourneren.
 • U ontvangt vervolgens van verkoper via e-mail een retourformulier.
 • Vul het formulier zo compleet mogelijk in, en stop dit bij het artikel wat je retour wilt sturen.
 • Stuur het artikel zelf terug naar het volgende adres tenzij anders aangegeven.
  Batko Bandschuurmachines
  Rijkel 21
  NL-5954NJ Beesel
  Nederland

6. Zelf terugbrengen: U kunt het product ook zelf terugbrengen naar verkoper binnen 14 dagen met uw aankoopbon in originele verpakking.
7. Terugbetaling koopsom: zodra wij uw retourzending verwerkt hebben, betalen wij het door u betaalde bedrag terug op het IBAN nummer dat genoteerd staat op het retourformulier. Houdt u rekening met een terugstorttermijn van maximaal 14 dagen na het terug zenden van het retourpakket.

Voorwaarden & gebruik frequentieregelaar

Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene leveringsvoorwaarden en gelden voor een door de koper geleverde frequentieregelaar. De frequentieregelaar is een losse component die niet gezien kan worden als onderdeel van de Batko bandschuurmachine met de aanvullende voorwaarden zoals hier beschreven.

 1. De frequentieregelaar wordt los bijgeleverd en is geen onderdeel van de Batko bandschuurmachine. Koper dient zelf de juiste positie van de frequentieregelaar te bepalen in de ruimte waar de bandschuurmachine zal worden geïnstalleerd alvorens tot aansluiting van de regelaar wordt overgegaan. Leverancier levert alleen de frequentieregelaar en het benodigde aansluitmateriaal wordt niet bijgeleverd. Welke aansluitmaterialen nodig zijn zoals bijvoorbeeld kabels dient door een erkend elektro-installateur te worden bepaald.
 2. Indien koper van de frequentieregelaar een installatieadvies van koper ontvangt is dit advies niet bindend en blijft de installatie de verantwoordelijkheid van de koper. De installatie dient door een erkend electro-installateur te worden verricht in opdracht van koper.
 3. Schade aan de motor van de Batko bandschuurmachine, de elektra-installatie of andere (gevolg)schade ontstaan door installatie en gebruik van de frequentieregelaar op welke wijze dan ook valt niet onder de garantie. Idem alle schade en gevolgschade door niet adequaat opvolgen van deze voorwaarden en/of niet adequaat onderhoud.
 4. Frequentieregelaars zijn gevoelig voor stof en metaalslijpsel. Metaalslijpsel en/of stof veroorzaakt inwendige kortsluiting in de elektronica. Om dit te voorkomen dient u deze maatregelen te nemen.
  a) De regelaar regelmatig (na elk gebruik bij voorkeur) voorzichtig uitblazen of leeg zuigen.
  b) De aanzuiging van lucht voor de koeling vindt plaats bij het onderste rooster. De andere roosters zijn voor de afvoer van lucht ten behoeve van de koeling. Plaats de regelaar zodanig dat dit rooster geen stof en/of metaalslijpsel opzuigt en bedek de roosters niet.
  c) Houd de werkomgeving schoon, droog en stofvrij.
 5. De frequentieregelaar is afgesteld op het toerental van de motor van de bandschuurmachine. De frequentieregelaar is programmeerbaar. Dat wil zeggen dat de instellingen te wijzigen zijn. Indien koper de instelling wil wijzigen kan dat alleen na consulteren van verkoper. Alle garantie vervalt op de regelaar alsook op de bandschuurmachine en we zijn niet aansprakelijk voor de eventuele schade en gevolgschade als koper zonder raadpleging van Verkoper  instellingen aan de frequentieregelaar wijzigt.
 6. We geven geen garantie op de regelaars als niet aan bovenstaande maatregelen is voldaan.