Privacy verklaring

‘Batko machines’. gevestigd aan Rijkel 21 595NJ Beesel Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.batkomachines.com

Rijkel 21 595NJ Beesel Nederland

06 – 53146945

Nijskens is de Functionaris Gegevensbescherming van Batko machines. Hij/zij is te bereiken via info@batkomachines.com

Inhoud

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

‘Batko machines verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jacnijskens@ziggo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Batko machines  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Het laten bezorgen van uw product door derden

– Het bestellen van onderdelen of laten uitvoeren van reparaties en onderhoud.

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Batko machines  analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

– Batko machines  volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

– Batko machines  verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Batko machines  neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Batko machines ) tussen zit.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Batko machines  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: alle gegevens worden 7 jaar bewaard voor administratieve-, service-, leverings-, marketing- en fiscale doeleinden.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Batko machines  deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Batko machines  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Batko machines  uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Categorie, (naam, jurisdictie waar mogelijk) Persoonsgegevens Doel
Vervoerders

DHL, UPS, GLS, PostNL, etc

Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en email; ingeval van bedrijven btw nummer Levering bestelde goederen, track and trace services
Boekhouder,

Countus

Alle gegevens die op een factuur staan Boekhouding
Service en toelevering Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en email Service en onderhoud
Marketing bedrijven Alle gegevens zoals vermeld in deze verklaring Marketing
Overheid Alle gegevens zoals vermeld in deze verklaring Inspectie op last van overheid
Whatsapp, Insta en alle socialmedia Naam en telefoonnummer en alle andere info die deze socialmedia verzamelen Contact opnemen
AppelMail Email adres Contact opnemen
Douane, vervoerders Naam, adres, persoonsgegevens, email, telefoon, burger servicenummer of persoonsnummer, btw nummer Export naar niet EU landen

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Batko machines  gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Batko machines  gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Batko machines  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jacnijskens@ziggo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Batko machines  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Batko machines  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@batkomachines.com